HALMSTAD DÅ OCH NU

Halmstad

 

Halmstad ligger vackert på ömse sidor om Nissan och stadskärnan bevarar en stor del av den karaktär, som staden hade vid början av 1900-talet. Bebyggelsen har låga tegel- och korsvirkeshus, de äldsta från 1600-talet. Centrum på den västra sidan av Nissan har rester av det gamla befästningssystemet från tidigt 1600-tal och begränsas av 1600-talsslottetNorre Port från 1601 och Karl den XI:s väg, vilken löper utefter den gamla befästningsvallen. Centralpunkt är Stora Torg med Carl Milles fontän Europa och Tjuren från 1926 samt det 1928 uppförda rådhuset. Stadsplanens utformning är av renässanssystem. Vid Stora Torgs södra sida ligger stadens enda medeltida byggnad, Sankt Nikolai kyrka, en hallkyrka i tegel från 1300-talet.

 

Halmstads grundande

 

Halmstad låg ursprungligen på den plats där Övraby kyrkoruin nu ligger. Från de fynd som gjorts verkar området ha bebyggts under 1000- och 1100-talet. I samband med utgrävningar i Örjans vall-området gjordes fynd av en medeltida borg samt mynt, keramik med mera. Det är därför möjligt att det fanns en tillfällig handelsplats där, medan den bofasta bebyggelsen låg vid Övraby. Det finns även en del praktiska skäl som talar för det, då Övraby ligger ovanför den sista av Nissans forsar och därmed inte var möjlig att nå direkt vattenvägen. Samtidigt var de hygieniska förhållandena bättre där då marken var betydligt torrare, vilket gjorde platsen lämplig som boplats.


Här är en salig blandning av gammalt och nytt.